Oracle – xóa log của job

Tham khảo: http://webgeest.blogspot.com/2015/06/purge-loghistory.html

 

dbms_scheduler log history – xóa thủ công

Today, I came across a SYSAUX tablespace that was asking for more space. It was about 12Gb, which seems a bit large to me. If you use the$ORACLE_HOME/rdbms/admin/awrinfo.sql , you will get a report of the occupants.  Occupant JOB_SCHEDULER took over 11Gb space, which makes you think.

The default out-of-the-box maintainance job, uses the global attribute LOG_HISTORY to remove old dbms_scheduler job logging:

select * from DBA_SCHEDULER_GLOBAL_ATTRIBUTE;

Now this is default 30 days, and can be set with:

exec DBMS_SCHEDULER.SET_SCHEDULER_ATTRIBUTE(‘log_history’,’15’);

But what if your maintainance jobs are failing for some reason (timeout/bugs?). You may need to clean it manually. The easy way to do this, is to use:

exec DBMS_SCHEDULER.PURGE_LOG(<days>, which_log=>’JOB_LOG’);

so for example:

exec DBMS_SCHEDULER.PURGE_LOG(15,which_log=>’JOB_LOG’);

But if the number of logs is very large, you have to do this carefully, step by step:

First determine the distribution of logging you have.

Select count(1) from dba_scheduler_job_log where log_date < sysdate – 100;

Make sure that you get an idea like:

older than 300 days 12 rows
older than 250 days 12831 rows
older than 200 days 438121 rows

Now step by step clean it, by 5 or days at a time:

exec DBMS_SCHEDULER.PURGE_LOG(150,which_log=>’JOB_LOG’);
exec DBMS_SCHEDULER.PURGE_LOG(140,which_log=>’JOB_LOG’);
etc.

Until you can do:

exec DBMS_SCHEDULER.PURGE_LOG(15,which_log=>’JOB_LOG’);

Now you can set:

exec DBMS_SCHEDULER.SET_SCHEDULER_ATTRIBUTE(‘log_history’,’15’);

and watch your maintainance job (PURGE_LOG) over the next days.

What if your PURGE_LOG job doesn’t run? I had this, and a simple disable/enable was needed to get the right NEXT_RUN_DATE in dba_scheduler_jobs:

exec dbms_scheduler.disable(‘PURGE_LOG’);
exec dbms_scheduler.enable(‘PURGE_LOG’);

Now suppose that you cleaned up the job logging. After a few hours work, it’s almost done. Just run:

exec DBMS_SCHEDULER.PURGE_LOG();

Which should be fairly quick (maybe 2 minutes) now.

The tables need  a shrink to release the space in the SYSAUX tablespace.

alter table sys.scheduler$_event_log enable row movement;
alter table sys.scheduler$_event_log shrink space cascade;

alter table sys.scheduler$_job_run_details enable row movement;
alter table sys.scheduler$_job_run_details space cascade;

 

Không truy cập được share folder trên window

So I followed all the advices and voodoo tricks on the thread that did not lead anywhere and found another one that finally fixed it.

My specs and situation: Windows 7 Home Premium cannot access the shared folders on any computer on my home network (same workgroup) especially not the ones off my NAS. Tried sync’ing the clocks, disabling IPv6, removing the 4to6 network adaptors (I had none), messing with secpol.msc (not available on W7 Home), the firewall is off, sharing is allowed and so on…

Finally what fixed it was re-enabling the “Client for Microsoft Networks” in the network adapter settings:

– go to Network Connections, right click the one you use -> “Properties”
– “Install” -> “Client” -> “Add”

click “Microsoft”, click OK, reboot and my shared folders appeared!!

Nguồn:

https://social.technet.microsoft.com/Forums/windows/en-US/37dab690-bc74-425a-a389-1bb3478db63f/windows-7-cannot-access-shared-folders?forum=w7itpronetworking

 

https://blog10viet.blogspot.com/2017/04/huong-dan-sua-loi-0x80070035-network.html

 

Bạn phải đảm bảo rằng các dịch vụ sau đây được Enable và để chế độ Automatic để máy tự động Enable vào các lần khởi động sau.
1. DCHP Client.
2. Homegroup Listener.
3. Homegroup Provider.
4. Link-Layer Topology Discovery Mapper.
5. NetTcp Port SHaring Service.
6. Network Connections.
7. Network List Service.
8. Network Location Awareness.
9. TCP/IP NetBIOS Helper.

 

Cài đặt ruby, và chạy project trên github trên centos 7

1. Kiểm tra mạng của centos7.

Gõ nmcli d để kiểm tra nhanh các card mạng

Lệnh nmtui để mở giao diện cấu hình

Sau đó cần restart service:

# systemctl restart network

Hoặc

# service network restart

Lệnh xem IP

# IP addr

2. Cài đặt Ruby

Trước khi cài đặt nên dùng bitvise ssh

a. Chúng ta cần cài đặt toàn bộ các gói cần thiết cho việc cài đặt ruby

# yum install gcc-c++ patch readline readline-devel zlib zlib-devel \ libyaml-devel libffi-devel openssl-devel make \ bzip2 autoconf automake libtool bison iconv-devel sqlite-devel

b. Sau đó chúng ta cài đặt rvm

# curl -sSL https://rvm.io/mpapis.asc | gpg --import -
# curl -L get.rvm.io | bash -s stable
c. Vào môi trường của rvm
# source /etc/profile.d/rvm.sh
# rvm reload
# rvm requirements run
d. Cài đặt ruby
# rvm install 2.4.2
e. Nếu có nhiều version ruby được cài đặt thì dùng default version:
# rvm list
# rvm use 2.4.2 --default
f. kiểm tra phiên bản ruby đã cài
# ruby --version
g. cài đặt bundler
# gem install bundler

3. Cài đặt git

# yum install git

4. Dùng lệnh clone

Trước đó nên dùng lệnh > mkdir để tạo thư mục respo, sau đó cd vào thư mục này

a. Dựa vào docs https://github.com/lord/slate ta cài như sau:

#git clone https://github.com/lord/slate.git

b. Sau khi clone xong cd vào thư mục slate

# bundle install

c. chỉnh sửa port để chạy thử ứng dụng

# vi config.rb

d. Lưu ý để chạy ứng dụng web, cần load được thêm js runtime, do đó cần cài đặt nodejs

# yum install nodejs

e. Lưu ý cần mở firewall cho port ở centos 7 nếu muốn truy cập từ máy khác

# firewall-cmd --get-active-zones
# firewall-cmd --zone=dmz --add-port=2888/tcp --permanent
or
# firewall-cmd --zone=public --add-port=2888/tcp --permanent
# firewall-cmd --reload

Sử lý sự cố không truy cập share folder ở window 10, do update hỏng

Error: you-cant-access-this-shared-folder-because-your-organizations-security-policies-block-unauthenticated-guest-access

Bị lỗi trên cần chỉnh registry:

Default Registry Value:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters]
"AllowInsecureGuestAuth"=dword:0

Configured Registry Value:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters]
"AllowInsecureGuestAuth"=dword:1

Tham khảo: https://support.microsoft.com/en-us/help/4046019/guest-access-smb2-disabled-by-default-in-windows-10-server-2016

Nếu không được cần chỉnh thêm policy:

https://forums.lime-technology.com/topic/59672-w10-you-cant-access-this-shared-folder-because-your-organizations-security-policies-block-unauthenticated-guest-access/

 

 

Oracle 12c, xử lý sự cố file bị corrupt

Tham khảo:

http://www.dba-oracle.com/t_repair_corrupt_blocks.htm

https://oracle-base.com/articles/misc/detect-and-correct-corruption

Dealing with Oracle Database Block Corruption

https://jhdba.wordpress.com/2010/04/14/identifying-corrupt-blocks/

https://blog.dbi-services.com/rman-backup-is-failing-due-to-qcorrupt-blocksq/

 

Thường gặp lỗi này là do ổ đĩa bị lỗi

Oracle cung cấp view đê chúng ta kiểm tra

select * from v$database_block_corruption

Hoặc nếu ta biết chính xác file và block bị lỗi có thể chạy query sau để biết chính xác khối bị lỗi:

select 
   relative_fno, 
   owner, 
   segment_name, 
   segment_type
from 
   dba_extents
where 
   file_id = 6
and 
   437 between block_id and block_id + blocks – 1;

Lệnh này mapping luôn ra segment bị lỗi

SELECT DISTINCT owner, segment_name
FROM v$database_block_corruption dbc
JOIN dba_extents e ON dbc.file# = e.file_id AND dbc.block# BETWEEN e.block_id and e.block_id+e.blocks-1
ORDER BY 1,2;

Như mô tả của link

Dealing with Oracle Database Block Corruption

RMAN > validate check logical database

Thấy có dòng validate found one or more corrupt blocks

RMAN > blockrecover corruption list

Một lần nữa cùng nguyên nhân trên, ta lặp lại validate check logical database & blockrecover corruption list trong rman để giải quyết vấn đề

Cập nhật quan trọng trong trường hợp không có backup

Ta cần dùng lệnh scan toàn bộ database oracle tìm corrupt:

sau khi thực hiện lệnh này thì lỗi corrupt sẽ được tổng hợp trong view:

select * from V$DATABASE_BLOCK_CORRUPTION

Thường khối corrupt sẽ liên quan đến table hoặc index cụ thể, ta có lệnh sau để tổng hợp ra chúng:

SELECT e.owner, e.segment_type, e.segment_name, e.partition_name, c.file#
, greatest(e.block_id, c.block#) corr_start_block#
, least(e.block_id+e.blocks-1, c.block#+c.blocks-1) corr_end_block#
, least(e.block_id+e.blocks-1, c.block#+c.blocks-1)
– greatest(e.block_id, c.block#) + 1 blocks_corrupted
, null description
FROM dba_extents e, v$database_block_corruption c
WHERE e.file_id = c.file#
AND e.block_id <= c.block# + c.blocks – 1
AND e.block_id + e.blocks – 1 >= c.block#
UNION
SELECT s.owner, s.segment_type, s.segment_name, s.partition_name, c.file#
, header_block corr_start_block#
, header_block corr_end_block#
, 1 blocks_corrupted
, ‘Segment Header’ description
FROM dba_segments s, v$database_block_corruption c
WHERE s.header_file = c.file#
AND s.header_block between c.block# and c.block# + c.blocks – 1
UNION
SELECT null owner, null segment_type, null segment_name, null partition_name, c.file#
, greatest(f.block_id, c.block#) corr_start_block#
, least(f.block_id+f.blocks-1, c.block#+c.blocks-1) corr_end_block#
, least(f.block_id+f.blocks-1, c.block#+c.blocks-1)
– greatest(f.block_id, c.block#) + 1 blocks_corrupted
, ‘Free Block’ description
FROM dba_free_space f, v$database_block_corruption c
WHERE f.file_id = c.file#
AND f.block_id <= c.block# + c.blocks – 1
AND f.block_id + f.blocks – 1 >= c.block#
order by file#, corr_start_block#;

Từ đó ta sẽ cần tạo lại table hoặc index để fix lỗi

Để kiểm tra fix được lỗi hay chưa ta nên lặp lại quy trình check

RMAN> BACKUP CHECK LOGICAL VALIDATE DATABASE;

Thật không may là việc chặn lại không thể sử dụng vì nó đòi hỏi một phiên bản Oracle Enterprise Edition và chúng tôi đang chạy Oracle Standard Edition.
Tôi cũng đã cố gắng để sửa chữa khối này với dbms_repair gói, nhưng dbms_repair không có bất kỳ tùy chọn để sửa chữa một khối bị hỏng có sản phẩm nào.
Sau một số phân tích sâu hơn, tôi quyết định để lại khối trống rỗng bị rạn nứt này vào cơ sở dữ liệu, như một khối không sử dụng bị hỏng không có hại.  Khi Oracle sẽ sử dụng lại khối này để gán nó cho một phân đoạn, Oracle sẽ tự động định dạng lại khối này, và vấn đề sẽ được giải quyết.