Nên định kỳ kiểm tra xem mail server có rơi vào blacklist của Spamhaus ZEN

Có thể mail server của bạn không gửi mail spam, nhưng một vài server thuộc dải 24, hoặc dải 16, gửi mail spam, thì có lẽ sẽ bị chặn cả dải

Giống như vụ ddos ấy

Nên cần định kỳ kiểm tra và remove IP khỏi blacklist, để tránh không gửi được mail, do các hệ thống tự động update black ip từ Spamhaus ZEN

Oracle tạo database từ datafile sẵn có

Tham khảo links:

https://docs.oracle.com/database/121/NTQRF/create.htm#NTQRF050

http://www.dba-oracle.com/tips_oradim_utility.htm

Sử dụng oradim để tạo database

B1) Tạo file init.ora:

Ta có thể copy từ db đang chạy, nó locate ở ORACLE_BASE\admin\orcl\pfile\init.ora trong đó orcl là sid của database

chú ý chỉnh sửa các tham số đường dẫn như control_files

control_files=(“C:\app\Administrator\oradata\orcl\control01.ctl”, “C:\app\Administrator\fast_recovery_area\orcl\control02.ctl”)
db_recovery_file_dest=”C:\app\Administrator\fast_recovery_area”
db_recovery_file_dest_size=6420m

thông số RAM sga_target, và pga_aggregate_target

B2) Ta chạy oradim:

C:\> oradim -NEW -SID orcl -STARTMODE manual -PFILE “C:\app\username\admin\orcl\pfile\init.ora”

set password cho SYS DBA

C:\> oradim -EDIT -SID OPPRD -SYSPWD q123456

B3) Ta thử chạy database:

SQL> startup nomount;

Thì có thể gặp lỗi:

LRM-00109: could not open parameter file ‘C:\APP\ADMINISTRATOR\PRODUCT\12.1.0\DB
HOME_1\DATABASE\INITORCL.ORA’

Ta có thể copy từ database cũ về và chạy

hoặc dùng lệch startup nomount pfile=”

B4) Chúng ta cần sửa lại đường dẫn datafile nếu cần khi ở máy mới

Lấy danh sách datafiles

SQL> select name from v$datafile;

Dùng lệnh rename

SQL> alter database rename file ” to ”

để chỉnh

và nếu thiếu redo log => https://shrikantrao.wordpress.com/2011/07/14/recover-missing-online-redo-log/

Cần tham khảo cách trên

Việc thay đổi thông tin đường dẫn trong database có thể thực hiện theo cách nhanh hơn là dùng lệch

SQL> alter database backup controlfile to trace

khi đó control file chứa các thông tin của database được lưu tại ví trí được chỉ ra trong file alert.log

Nội dung kiểu như

CREATE CONTROLFILE REUSE DATABASE “ORCL” NORESETLOGS NOARCHIVELOG
MAXLOGFILES 255
MAXLOGMEMBERS 2
MAXDATAFILES 256
MAXINSTANCES 1
MAXLOGHISTORY 1134
LOGFILE
GROUP 1 ‘/oradata/ORCL/redo11.log’ SIZE 20M,
GROUP 2 ‘/oradata/ORCL/redo21.log’ SIZE 20M
DATAFILE
‘/oradata/ORCL/system.dbf’,
‘/oradata/ORCL/undo.dbf’,
‘/oradata/ORCL/data01.dbf’,
‘/oradata/ORCL/index01.dbf’
CHARACTER SET US7ASCII

Do đó ta có thể dễ dàng thự thi các thay đổi về đường dẫn

B5) Sau khi thực hiện tạo database copy datafile từ folder oradata ta nên khôi phục database về thời điểm mới nhất

bằng cách backup database bằng tool rman ở database hiện tại

RMAN> backup database;

tuy nhiên nếu database không chạy ở chế độ archivelog ta cần tắt database và bật lại ở chế độ mount để tiến hành backup.

Trong trường hợp không có file backup

Ta mở db có thể gặp lỗi:

alter database open resetlogs
*
ERROR at line 1:
ORA-01113: file 1 needs media recovery
ORA-01110: data file 1: ‘C:\APP\ADMINISTRATOR\…\SYSTEM01.DBF’

Ta thực hiện lệnh sau

SQL> recover database using backup controlfile until cancel;

Không có file backup nên ta chọn cancel, còn nếu có thì ta cho khôi phục tới thời điểm backup

Sau đó dùng lệnh

SQL> alter database open resetlogs;

Để mở database

ORACLE – CANNOT OPEN – khi mà relog file ở chế độ recover

Tham khảo:

http://oracleandunix.blogspot.com/2011/07/ora-01623-log-s-is-current-log-for.html

 

SQL> startup mount;
SQL> select * from v$logfile;
SQL> alter database open;
SQL> recover database using backup controlfile until cancel;
SQL> recover database
SQL> recover database  using backup controlfile;
=> filename: redo logfile to recover ở bước này
SQL> alter database open resetlogs;

Kết thúc

			

oracle – hiểu về kiến trúc

Một số blog tiếng việt có những bài nói về kiến trúc oracle rất hay, nên đọc:

Tham khảo:

https://trungquan710.com/oracle/kien-truc-oracle-database-11g-p3.html

Mình trích lọc những thứ quan trọng:

Control files

Đây là tập tin hết sức quan trọng với database, nếu không có nó sẽ không open được database. Tập tin này chứa metadata về database, như tên database, vị trí các data files, redo log files, thông tin về backup,…

Do là tập tin quan trọng, nên chúng ta cần nhân bản (multiplex) file này ra làm 2, 3 bản ở các vị trí lưu trữ khác nhau, để trong trường hợp 1 file bị hư vẫn còn các file còn lại, đảm bảo hệ thống hoạt động.

Các tập tin này hay có đuôi là .ctl

 

Online redo log files

Đây chính là các tập tin mà process LGWR ghi dữ liệu ra từ Redo log buffer. Các tập tin này cần thiết trong trường hợp instance crash, phải recover lại.

Các redo log files được chia vào các log group. Mỗi log group cũng nên có 2 redo log files trở lên (cũng multiplex như control file), để đảm bảo khi có 1 file hư thì vẫn còn file còn lại để hệ thống hoạt động.

Do được sử dụng xoay vòng, cần ít nhất 2 log group trong database.

 

Về redo logs, Khi hệ thống có nhiều update và giao dịch thì nên có nhiều redo log

Tham khảo: http://www.oracleracexpert.com/2013/07/thread-1-cannot-allocate-new-log.html

 

oracle switch log tự động

Một số vấn đề thường gặp khi dùng cơ sở dữ liệu Oracle là IO quá kém dẫn tới file redo log thường hay bị lỗi là không đọc và ghi được, lỗi IO của ổ đĩa, dẫn tới oracle sẽ bị treo nếu không được khắc phục…:D

Để giải quyết vấn đề chúng ta cần cơ chế tự động ghi ở redo log khác

HOW TO SWITCH ORACLE LOGS AUTOMATICALLY

Tham khảo tham số:

ARCHIVE_LAG_TARGET

Nó sẽ tự động thực hiện lệnh

ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;

theo tần số thời gian!

https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14237/initparams009.htm#REFRN10003

https://www.pythian.com/blog/rman-recipes-how-to-switch-oracle-logs-automatically/

đọc thêm về quản lý redo log

https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14231/onlineredo.htm

 

Cài đặt iis ssl cho nhiều website trên cùng 1 máy

Để chuẩn ssl bạn cần delete hết những gì đã import nhầm, cái này quan trọng, ví dụ xóa các ssl trong certificates ở server, xóa COMODO RSA…ở trong các mục MMC > Certificates…

Cái này nên có một máy khác để so sánh không xóa nhầm

Sau đó import từng ssl của từng domain vào, lưu ý phải đặt place store là “web hosting

Sau đó dùng https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html#hostname=???

để kiểm tra

Tham khảo:

https://vkhangyang.wordpress.com/2016/10/14/cach-thiet-lap-single-domain-ssl-tren-iis/

https://vkhangyang.wordpress.com/2017/04/28/cach-thiet-lap-multiple-domain-ssl-cho-cung-ip-tren-iis-8/

 

Oracle sua loi ora-08102-index-key-not-found-obj

http://surachartopun.com/2008/08/ora-08102-index-key-not-found-obj.html

http://blog.itpub.net/28389881/viewspace-1303687/

Errors in file /u01/app/oracle/diag/rdbms/hzh/hzh/trace/hzh_j000_6903.trc:
ORA-00604: error occurred at recursive SQL level 1
ORA-08102: index key not found, obj# 289, file 1, block 2025 (2)
ORA-12012: error on auto execute of job 3
ORA-08102: index key not found, obj# 289, file 1, block 2025 (2)
Trace dumping is performing id=[cdmp_20141019141032]

SQL> select owner,object_name,object_type from dba_objects where object_id=289;

SQL> alter index I_job_next rebuild online;