Quyền lợi khi đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán

  1. Quyền bỏ phiếu
  2. Quyền nhận lãi, vốn gốc trái phiếu và cổ phiếu bằng tiền
  3. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng
  4. Quyền chuyền đổi trái phiếu chuyển đổi
  5. Quyền thay đổi tên, tách, gộp cổ phiếu
  6. Các quyền khác theo quy định pháp luật