Cài đặt iis ssl cho nhiều website trên cùng 1 máy

Để chuẩn ssl bạn cần delete hết những gì đã import nhầm, cái này quan trọng, ví dụ xóa các ssl trong certificates ở server, xóa COMODO RSA…ở trong các mục MMC > Certificates…

Cái này nên có một máy khác để so sánh không xóa nhầm

Sau đó import từng ssl của từng domain vào, lưu ý phải đặt place store là “web hosting

Sau đó dùng https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html#hostname=???

để kiểm tra

Tham khảo:

https://vkhangyang.wordpress.com/2016/10/14/cach-thiet-lap-single-domain-ssl-tren-iis/

https://vkhangyang.wordpress.com/2017/04/28/cach-thiet-lap-multiple-domain-ssl-cho-cung-ip-tren-iis-8/

 

Cài antivirus trên window server 2012

  1. Download a copy of MSE from Microsoft: http://windows.microsoft.com/en-us/windows/security-essentials-all-versions
  2. Right Click on the “mseinstall.exe”.
  3. Click on Properties.
  4. Click on the “Compatibility”-tab.
  5. Locate the “Compatibility mode”-section.
  6. Check “Run this program in compatibility mode for:”.
  7. Select From the (now active) dropdown menu “Windows 7”.
  8. Open a Command Prompt as Administrator.
  9. cd to your Downloads folder (ie. cd C:\Users\%username%\Downloads).
  10. Run “mseinstall /disableoslimit” and follow the installer prompts to install MSE on your Windows Server 2012.

Hoặc tìm hiểu thêm theo link sau:

2 Free Microsoft Windows Server 2012 Antivirus Solutions.