VẤN ĐỀ SHARE FACEBOOK, GOOGLE CRAWLER

Khi share có thể gặp vấn đề là facebook, google không lấy hết được các nội dung.

Một số tool để debug cho việc này:

https://developers.facebook.com/tools/debug/og/object/

=> link này debug bài viết

https://developers.facebook.com/tools/debug/sharing/?q= (url cấn kiểm tra)

=> link này kiểm tra lại

https://developers.facebook.com/tools/debug/echo/?q= (url cấn kiểm tra)

=> link này cho thấy đúng những gì bot nó nhìn thấy