oracle switch log tự động

Một số vấn đề thường gặp khi dùng cơ sở dữ liệu Oracle là IO quá kém dẫn tới file redo log thường hay bị lỗi là không đọc và ghi được, lỗi IO của ổ đĩa, dẫn tới oracle sẽ bị treo nếu không được khắc phục…:D

Để giải quyết vấn đề chúng ta cần cơ chế tự động ghi ở redo log khác

HOW TO SWITCH ORACLE LOGS AUTOMATICALLY

Tham khảo tham số:

ARCHIVE_LAG_TARGET

Nó sẽ tự động thực hiện lệnh

ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;

theo tần số thời gian!

https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14237/initparams009.htm#REFRN10003

https://www.pythian.com/blog/rman-recipes-how-to-switch-oracle-logs-automatically/

đọc thêm về quản lý redo log

https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14231/onlineredo.htm

 

Oracle sua loi ora-08102-index-key-not-found-obj

http://surachartopun.com/2008/08/ora-08102-index-key-not-found-obj.html

http://blog.itpub.net/28389881/viewspace-1303687/

Errors in file /u01/app/oracle/diag/rdbms/hzh/hzh/trace/hzh_j000_6903.trc:
ORA-00604: error occurred at recursive SQL level 1
ORA-08102: index key not found, obj# 289, file 1, block 2025 (2)
ORA-12012: error on auto execute of job 3
ORA-08102: index key not found, obj# 289, file 1, block 2025 (2)
Trace dumping is performing id=[cdmp_20141019141032]

SQL> select owner,object_name,object_type from dba_objects where object_id=289;

SQL> alter index I_job_next rebuild online;

Chuyển oracle sang server mới

https://juniororacledba.wordpress.com/2011/06/27/oracle-clone-database/

Để chạy alter database open resetlogs;

Ta cần chạy rman trước

C:\>rman target /

RMAN> recover database;
<……. output omitted …….>

archive log thread 1 sequence 2 is already on disk as file C:\oracle\product\10.2.0\oradata\test\redo01.log
archive log
filename=C:\oracle\oradata\test\redo01.log thread=1 sequence=2

media recovery complete, elapsed time: 00:00:01

Finished recover at 19-AUG-09

Sau đó ta chạy lệnh

shut immediate;
startup mount:
alter databse open resetlogs;

 

  • done