Cài đặt ruby, và chạy project trên github trên centos 7

1. Kiểm tra mạng của centos7.

Gõ nmcli d để kiểm tra nhanh các card mạng

Lệnh nmtui để mở giao diện cấu hình

Sau đó cần restart service:

# systemctl restart network

Hoặc

# service network restart

Lệnh xem IP

# IP addr

2. Cài đặt Ruby

Trước khi cài đặt nên dùng bitvise ssh

a. Chúng ta cần cài đặt toàn bộ các gói cần thiết cho việc cài đặt ruby

# yum install gcc-c++ patch readline readline-devel zlib zlib-devel \ libyaml-devel libffi-devel openssl-devel make \ bzip2 autoconf automake libtool bison iconv-devel sqlite-devel

b. Sau đó chúng ta cài đặt rvm

# curl -sSL https://rvm.io/mpapis.asc | gpg --import -
# curl -L get.rvm.io | bash -s stable
c. Vào môi trường của rvm
# source /etc/profile.d/rvm.sh
# rvm reload
# rvm requirements run
d. Cài đặt ruby
# rvm install 2.4.2
e. Nếu có nhiều version ruby được cài đặt thì dùng default version:
# rvm list
# rvm use 2.4.2 --default
f. kiểm tra phiên bản ruby đã cài
# ruby --version
g. cài đặt bundler
# gem install bundler

3. Cài đặt git

# yum install git

4. Dùng lệnh clone

Trước đó nên dùng lệnh > mkdir để tạo thư mục respo, sau đó cd vào thư mục này

a. Dựa vào docs https://github.com/lord/slate ta cài như sau:

#git clone https://github.com/lord/slate.git

b. Sau khi clone xong cd vào thư mục slate

# bundle install

c. chỉnh sửa port để chạy thử ứng dụng

# vi config.rb

d. Lưu ý để chạy ứng dụng web, cần load được thêm js runtime, do đó cần cài đặt nodejs

# yum install nodejs

e. Lưu ý cần mở firewall cho port ở centos 7 nếu muốn truy cập từ máy khác

# firewall-cmd --get-active-zones
# firewall-cmd --zone=dmz --add-port=2888/tcp --permanent
or
# firewall-cmd --zone=public --add-port=2888/tcp --permanent
# firewall-cmd --reload

Cài đặt Redis Server trên centos 6.8

1 – Lấy đường link redis mới tại:

https://redis.io/download

2 – Chạy lệnh

yum groupinstall 'Development Tools' 3 - Tai phien ban resdis moi nhat về
$ wget http://download.redis.io/releases/redis-3.2.9.tar.gz
$ tar xzf redis-3.2.9.tar.gz
$ cd redis-3.2.9

4 – Dùng lệnh sau để cài

make distclean

and then

make

Tham khảo: https://www.hugeserver.com/kb/install-redis-centos/