ORACLE 12c – ACTIVE STAND BY

1) Kích hoạt chế độ oracle archivelog mode:

Cơ sở dữ liệu hoạt động thường hoạt động 24 × 7. Nếu cơ sở dữ liệu bị sụp đổ và muốn khôi phục nó sử dụng file log lưu trữ tuy nhiên cơ sở dữ liệu phải ở chế độ lưu trữ

 1. Kiểm tra bằng command sqlplus SQL> archive log list
 2. Kích hoạt:  SQL> shutdown immediate; SQL> startup mount; SQL> alter database archivelog; SQL> alter database open;

đọc thêm: http://itbloggertips.com/2013/11/enable-disable-archive-log-mode/

2) Để chạy data guard (stand by database) thì cần enable force logging

 1. Kiểm tra: SQL> select name, force_logging from v$database;
 2. Kích hoạt: SQL> alter database force logging;

đọc thêm: http://www.orafaq.com/wiki/Nologging_and_force_logging

3) Kiểm tra log của PRMDB, Thêm standby log trên PRMDB:

  1. SQL> select a.group#, a.status, a.bytes/1024/1024 SizeMB, b.member from v$log a, v$logfile b where a.group#=b.group# order by group#;
   2. SQL> alter database add standby logfile group 4 size 50M, group 5 size 50M, group 6 size 50M, group 7 size 50M;

4)Kết xuất pfile để duplicate database PRMDB:

  1. SQL> create pfile='C:\pfile.ora' from spfile;
5) Tạo standby controlfile
  
6) Tạo database STRDB:

  1. Tạo intance STRDB: cmd> oradim -new -sid STRDB
  2. Tạo password file STRDB:
 cmd> C:\Users\Administrator>orapwd file="C:\app\Administrator\product\12.1.0\dbhome_1\database\PWDSTRDB.ora" password=q@123456
  3. Tạo pfile: 

*.db_name='PRMDB'
*.db_unique_name='STRDB'

  4. Cài đặt network và listener
  CMD> NETCA -> tạo db service và lintener ln_1521

Edit listerner.ora:
SID_LIST_LN_1521 =
 (SID_LIST =
 (SID_DESC =
 (SID_NAME = CLRExtProc)
 (ORACLE_HOME = C:\app\Administrator\product\12.1.0\dbhome_1)
 (PROGRAM = extproc)
 (ENVS = "EXTPROC_DLLS=ONLY:C:\app\Administrator\product\12.1.0\dbhome_1\bin\oraclr12.dll")
 )
 (SID_DESC =
 (SID_NAME = STRDB)
 (ORACLE_HOME = C:\app\Administrator\product\12.1.0\dbhome_1)
 (ENVS = "EXTPROC_DLLS=ONLY:C:\app\Administrator\product\12.1.0\dbhome_1\bin\oraclr12.dll")
 )
 )

 CMD> lsnrctl stop ln_1521 
 CMD> lsnrctl start ln_1521

Lưu ý: nên add tương tự đối với PRMDB

7. Startup nomount để tạo pfile:

CMD> set oracle_sid=STRDB

CMD >sqlplus / as sysdba (lưu ý phải start service OracleServiceSTRDB)

SQL> startup nomount pfile=’C:\app\Administrator\product\12.1.0\dbhome_1\admin\S
TRDB\pfile_strdb.ora’;

7) Nhân bản PRMDB sang STRDB

Lưu  ý cách connect có chữ “@” trong password: sqlplus SYS/\”q@123456\”@DB001:1521/PRMDB AS SYSDBA

Lưu ý từ PRMDB và STRDB đều phải connect được nhau bằng sqlplus

 1. connect RMAN: CMD> SET ORACLE_SID=PRMDB

CMD> RMAN

RMAN>  connect target sys/”q@123456″@PRMDB

2. Tạo service của STRDB bằng CMD> netca

3. RMAN> connect auxiliary sys/”q@123456″@STRDB

or:

CMD>rman target sys/\”q@123456\”@PRMDB auxiliary sys/\”q@123456\”@STRDB

DUPLICATE TARGET DATABASE
FOR STANDBY
FROM ACTIVE DATABASE
SPFILE
SET DB_NAME = ‘PRMDB’
SET DB_UNIQUE_NAME = ‘STRDB’
SET DB_RECOVERY_FILE_DEST = ‘C:\app\Administrator\fast_recovery_area’
SET control_files = ‘C:\app\Administrator\oradata\STRDB\control01.ctl’,’C:\app\Administrator\oradata\STRDB\control02.ctl’
SET DB_FILE_NAME_CONVERT=’C:\app\Administrator\oradata\PRMDB\’,’C:\app\Administrator\oradata\STRDB\’
SET LOG_FILE_NAME_CONVERT=’C:\app\Administrator\oradata\PRMDB\’,’C:\app\Administrator\oradata\STRDB\’

8) Ktra database role của STRDB:

SQL> elect database_role, name from v$database;

->

DATABASE_ROLE NAME
—————- ———
PHYSICAL STANDBY PRMDB

SQL>  show parameter dg_b -> kiểm tra cấu hình data guard

dg_broker_start                      boolean     FALSE

SQL> alter system set dg_broker_start = TRUE (Trên PRMDB va STRDB)

9) Cấu hình data guard:

CMD> dgmgrl /

hiển thị cấu hình

DGMGRL> show configuration

Hướng dẫn cách tạo

DGMGRL> help create

DGMGRL> create configuration dg_prm_str_db as
> primary database is PRMDB
> connect identifier is PRMDB;
Configuration “dg_prm_str_db” created with primary database “prmdb”

DGMGRL> SHOW CONFIGURATION

Configuration Status:
DISABLED

DGMGRL> HELP ADD

DGMGRL> add database STRDB as connect identifier is STRDB
> maintained as physical;
Database “strdb” added

DGMGRL> SHOW CONFIGURATION

DGMGRL> enable configuration;
Enabled.

DGMGRL> show configuration;

Configuration Status:
SUCCESS (status updated 11 seconds ago)

10) Kiểm tra role
SQL> select database_role from v$database;

Đọc thêm: https://www.safaribooksonline.com/library/view/oracle-data-guard/9781849687904/ch02s02.html

https://chenguangblog.wordpress.com/tag/rman-duplicate/

Video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=5keahpkzLtM

Cấu hình Data Guard từ phút 15,57

Remote STRDB từ phút 24,30

Cấu hình Data Guard cho remote STRDB từ phút 33,52

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s